Πηγές
Ευχαριστήρια
Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα αναδημοσίευσης, δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε όλους τους δικαιούχους και να ζητήσουμε την έγγραφη άδειά τους. Επίσης, στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε όλες τις πηγές, τους φορείς και τους ιδιώτες, που μας υποστήριξαν με θέρμη και μας παραχώρησαν υλικό, πιθανόν να έχουμε λησμονήσει ή να μην έχουμε αποδώσει με ακρίβεια ονόματα και τίτλους. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν έγιναν σκόπιμα και είμαστε πρόθυμοι να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ευχαριστούμε θερμά όλους, όσοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας και υποστήριξαν με κάθε μέσο την παραγωγή αυτή. Χωρίς τη δική τους συμβολή, το έργο «Ηράκλειο, μια πόλη, μια ιστορία» δε θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.