Δημιουργοί
Φορέας Χρηματοδότησης
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Μέτρο 4.4 «Τομέας Παρέμβασης 8.1: Υποδομές της Κοινωνίας της
Πληροφορίας στον Πολιτισμό», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006»

Υποέργο ΙΙΙ:

«Προσαρμογή της δικτυακής πύλης (portal) στις ανάγκες του έργου,
συλλογή, ψηφιοποίηση, καταχώρηση, μετάφραση και τεκμηρίωση
του υλικού» του έργου:
«Ηλεκτρονικό σύστημα περιήγησης στην παλιά πόλη του Ηρακλείου»


Δήμος Ηρακλείου

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης
Τμήμα Πληροφορικής και
Γραφείο Ενετικών Τειχών και Παλιάς Πόλης


υλοποίηση έργου

Εργαστήριο Πολυμέσων
Πανεπιστήμιο Κρήτης