Ευμάθιος και Φιλάρετος Στρατηγοί Κρήτης
«...Μηνί Σεπτεμβρίω Κ΄. Από κτίσεως κόσμου 6536 από δε Χριστού 1027.

Χειρ Μόσχου Διακόνου και Νομικού γραφέως Κάστρου Χάνδακος υπέγραψεν.

Φιλάρετος πρωτοσπαθάριος και Στρατηγός Κρήτης ο Βραχέων παρών εις ταύτην την διαθήκην Του Μοναχού Ιωάννου προτραπείς υπέγραψα.

Ευμάθιος πρωτοσπαθάριος και Στρατηγός Κρήτης παρών εις την παρούσαν διαθήκην του Μοναχού Ιωάννου και Ερημίτου υπέγραψα...»

(Νικ. Β. Τωμαδάκη, Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού, Κρητικά Χρονικά, τ. Β΄ 1948, σελ. 66)

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Κίονας με επιγραφή που αναφέρει το στρατηγό Ευμάθιο, περίπου 1030 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204