«Η Τούρμα του Καλαμώνος»
«...Και πάλιν περιπατώντας ο Άγιος από τόπου εις τόπον και από όρους εις όρος, υπήγεν επάνω εις μίαν κορφήν ενός όρους ονομαζόμενου Μυριοκεφάλου (στην σημερινή επαρχία Ρεθύμνου) και εκεί εύρεν ένα κτίσμα ελληνικόν άνωθεν της χώρας της λεγομένης Τούρμας του Καλαμώνος...»

(Βίος του Αγίου Ιωάννη του Ξένου, Νικ. Β. Τωμαδάκη, Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού, Κρητικά Χρονικά, τ. Β΄ 1948, σελ. 62)

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Άγιος Ιωάννης ο Ξένος
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204