Δωρεές

«...(ο Άγιος Ιωάννης) μετά ημέρας τινάς έφθασεν εις έναν τόπον καλόν και εύμορφον καλούμενον Αρίου πλησίον εις το χωρίον Πηγής, και ζητώντας από τους κατοίκους του χωρίου του εχάρισαν ένα τόπον εις τον οποίον έκτισε μίαν εκκλησίαν εις το όνομα του Αγίου Γεωργίου του Ψαροπιάστη, και ιδόντες οι αυτοί χωρίται την καλήν αρετήν, και τα ένθεα κατορθώματα του Αγίου, τες νηστείες, τες αγρύπνιες, τες προσευχές και ευχαριστίες, του εδώκασι και χωράφια ζευγαριών δύο και ολίγα δενδράκια, τα οποία αφιέρωσεν εις την αυτήν Μονήν...»

(Βίος του Αγίου Ιωάννη του Ξένου, Νικ. Β. Τωμαδάκη, Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού, Κρητικά Χρονικά, τ. Β΄ 1948, σελ. 63)

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Τοιχογραφία από την Εκκλησία Παναγίας στην Αγία Παρασκευή Αμαρίου, που παριστάνει τους Γ. Βαρούχα μετά της συμβίας του ως δωρητές, 1516
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204