Η άμυνα του νησιού
Ο κίνδυνος νέων αραβικών επιθέσεων υποχρεώνει τον Νικηφόρο Φωκά να λάβει μέτρα για την άμυνα της Κρήτης, εγκαθιστώντας μόνιμα στην Κρήτη τμήματα του στρατού και του στόλου. Στους στρατιώτες παραχωρούνται καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως στρατιωτικά κτήματα, ενώ πολεμικά πλοία εφοδιασμένα με το «υγρό πυρ» προστατεύουν το νησί από θαλάσσης:

«...και την νήσον εξημερώσας άπασαν Αρμενίων τε και Ρωμαίων συγκλύδων ανδρών φατρίας ενοικισάμενος και πυρφόρους τριήρεις εις φυλακήν ταύτης καταλιπών...»

(«...και αφού εδραίωσε την κυριαρχία του σε όλο το νησί, εγκατέστησε Αρμένιους και Βυζαντινούς στρατιώτες συναθροισμένους σε ομάδες. Άφησε, επιπλέον, για τη φύλαξη του νησιού και πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με «υγρό πυρ», Θεοχάρη Δετοράκη, Ιστορία της Κρήτης, 1986, σελ. 154).

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Χρήση "υγρού πυρός" από το Βυζαντινό στόλο, 11ος-12ος αιώνας (Ι. Σκυλίτζης, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204