33

ΑΡΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΝΑ ΣΥΖΕΥΧΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΡΚΟΥ

15 Rebiulahir 1068

20 Ιανουαρίου 1658

Εμφανισθείσα η Μαρία, θυγάτηρ Κωνσταντίνου, κατέθεσεν εν τω Ιερώ τούτω Συμβουλίω, ότι ο Hasan bin Abdullah πρόκειται να με ζητήση εις γάμον. Επειδή δεν συγκατατίθεμαι εις την σύναψιν του γάμου τούτου, αιτούμαι, όπως μοι χορηγηθή εκ μέρους του Ιεροδικείου έγγραφον, απαγορεύον την τέλεσιν του γάμου τούτου. Απαγορευομένων όντως των τοιούτων γάμων και εκ μέρους του Ιεροδικείου, κατεχωρίσθη τούτο ώδε τη δεκάτη Πέμπτη Ρεμπιολαχίρ του έτους 1068.

Οι Μάρτυρες: Mehmet Aga, Ahmet Bese, Hamza bey, Mehmet Besse κλητήρ, Abdul Kerim bey.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Α' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1657-1672, σελ. 22, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986