392

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

2 Cemaziyelevvel 1081

17 Σεπτεμβρίου 1670

Ο Μεχμέτ Βέης, υιός του ποτέ Μουσταφά Καπουτάν, γνωστός υπό το όνομα Χασάν, Καπουτάν Ζαδέ, εμφανισθείς ενώπιον του ιερού τούτου συμβουλίου, κατέθεσε τα ακόλουθα επί παρουσία του ιδιοκτήτου δούλου του Μαθιού, υιού Γεωργίου, ρωμιού την καταγωγήν, έχοντος πρόσωπον χρώματος κιτρίνου, οφθαλμούς κυανούς, ανάστημα μεσαίον, και οφρύς ξανθάς κεχωρισμένας: Τον περιγραφόμενον δουλόν μου τούτον απολύω εκ της δουλείας αντί εκατόν ογδοήκοντα ασλανίων γροσίων, άτινα έλαβον παρ' αυτού. Από σήμερον δε και εις το εξής ο ειρημένος Μαθιός είναι ελεύθερος, ως και οι λοιποί ελεύθεροι. Ιερονομικώς επικυρωθέντα, κατεχωρίσθησαν ταύτα ώδε τη Δευτέρα ημέρα Τζεμαζιουλεβέλ του έτους χίλια ογδοήκοντα ένα.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Α' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1657-1672, σελ. 303-304, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986