401

ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΣΑΝ ΧΑΝΔΑΚΟΣ.

3 Saban 1081

16 Δεκεμβρίου 1670

Τετιμημένε, ενδοξότατε και εξοχώτατε Σουλτάνε μου, έσο υγιής.

Δια της παρούσης ταπεινής μου αιτήσεως σας γνωστοποιώ εγώ, ο δούλος σας, όπως οι εν τη νήσω Κρήτη Βοϊβόδαι των αυτοκρατορικών χωρίων μη εμποδίζουν τους ανθρώπους, τους υπαγομένους εις την δικαιοδοσίαν μου, κατά την εκτέλεσιν των καθιερωμένων τελετών των. Υπό το πνεύμα δε όπως μη επεμβαίνωσιν ούτοι εις τα έκπαλαι καθιερωμένα και ταλαιπωρώσι τους ανθρώπους μου, αιτούμαι παρά του εξοχωτάτου Σουλτάνου μου την έκδοσιν ιεράς επί τούτω προσταγής. Εις υμάς εναπόκειται η περαιτέρω ενέργεια, Σουλτάνε μου.

Ο δούλος σας

Μητροπολίτης.

Διακεκριμένοι και επίλεκτοι Βαϊβόδαι των αυτοκρατορικών χωρίων νήσου Κρήτης άφθαστον είη το κλέος σας.

Γενέσθω υμίν γνωστόν άμα τη λήψει του παρόντος τεζκερέ του Διβανίου, όπως μη εμποδίζετε τους παρά του ήδη εν ενεργεία Μητροπολίτου των υποτελών Κρήτης διορισθέντας ανθρώπους από του να εκτελώσι τας καθιερωμένας τελετάς των. Εάν δε ευρίσκωνται τοιούτοι υπό την δικαιοδοσίαν σας, βοηθήσατέ τους εις τας εκάστοτε υποθέσεις των και μη επιτρέψητε εις ουδένα να αντιτίθεται εις τα έκπαλαι καθιερωμένα.

Τη 3η Σιαμπάν 1081.

Σουλτάν Μεχμέτ

Οι Βοϊβόδαι των Καστελλίων να μη αντιπράττωσιν εις τους ανθρώπους του ειρημένου κληρικού, παραβαίνοντες τον Ιερόν Νόμον και τον Κανονισμόν.

Τη 4η Σιαμπάν 1081

Μονογραφή

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Α' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1657-1672, σελ. 317-318, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986