2212

ΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ.

Ελήφθη 25 Ζηλκαδέ 1146

28 Απριλίου 1734

Απευθύνεται προς άπαντας τους Ιεροδίκας της Κρήτης.

Γενέσθω υμίν γνωστόν, ότι οι ραγιάδες της νήσου Κρήτης δι' αναφοράς των απευθυνθέντες προς το αυτοκρατορικόν μου διβάνιον, γνωστοποιούν ότι, μολονότι ούτοι καταβάλλουν τον ιερονομικώς επιβαλλόμενον εις αυτούς κεφαλικόν φόρον συμφώνως προς τους όshyρους του αυτοκρατορικού μου μπερατίου, εν τούτοις όμως οι εισπράκτορες του φόρου τούτου, μη αρκούμενοι εις τούτο, παραδίδον εις αυτούς συνολικώς τα δελτία του κεφαλικού φόρου, εισπράττουν κεφαλικόν φόρον από τους μη όντας υπόχρεους προς πληρωμήν του, δηλαδή από τους ανηλίκους και τους ανικάνους προς εργασίαν, ενοχλούντες και καταπιέζοντας γενικώς τους ραγιάδες και ζητούντες παρ' αυτών, παρά τας διατάξεις του μπερατίου, φορτικώς και δωρεάν έξοδα διατροφής των κτηνών των, εδώδιμα και έξοδα φύλακος (κολτζή) και γραφέως. Αναφερόντες ούτοι ταύτα, παρακαλούν την έκδοσιν ιεράς μου διαταγής δι' ής να απαγορεύεται εις τους εισπράκτορας να καταπιέζουν τούτους δι' άλλων απαιτήσεων, μετά την υπ' αυτών πληρωμήν του κεφαλικού των φόρου, συμφώνως προς τους όρους τους αναφερομένους εν τω ιερώ μου μπερατίω.

Εκδίδεται όθεν το παρόν φερμάνιον, όπως μη κατάπιεζωνται ούτοι, παρά τους όρους του μπερατίου μου, μετά την υπ' αυτών καταβολήν του κεφαλικού των φόρου. Εντέλλομαι, όπως συ, ο διορισθείς δια την εξέτασιν της υποθέσεως ταύτης, εκ των απομάχων υπηρετών μου, ο εξ Ευρίπου καταγόμενος Εμπού Μπεκίρ, αυξηθείη το μεγαλειόν σου, αφικνούμενος εκείσε να εξέτασης την υπόθεσιν ταύτην και εάν πράγματι αποδειχθή, ότι οι εισπράκτορες εισπράττουν πέραν του ποσού, του αναγραφομένου εις το εις χείρας αυτών δοθέν αυτοκρατορικόν μπεράτιον, τότε να φροντίσης, όπως οι δυστυχείς ραγιάδες μη ταλαιπωρούνται και καταπιέζωνται παρά τους όρους του αυτοκρατορικού μου μπερατίου. Ούτω γινώσκετε και εις το ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε. (Αχρονολόγητον). Ελήφθη τη 25η Ζηλκαδέ 1146.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Δ' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1715-1752, σελ. 203, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1984