1106

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

13 Sefer 1103

5 Νοεμβρίου 1691

Π. Μ. Δια φερμανίου, εκδοθέντος εν Ανδριανουπόλει και απευθυνόμενου προς τον Διοικητήν Χάνδακος Μεχμέτ Πασάν, τον Ιεροδίκην της πόλεως ταύτης και τον Δεφτερδάρην της Νήσου Κρήτης, γίνεται αυτοίς γνωστόν, ότι εξ όσων έφθασαν εις την ακοήν του Σουλτάνου, εκ των διερχομένων δια των Πυλών του φρουρίου εμπορευμάτων εισπράττεται, παρά τα κεκανονισμένα, φόρος τις και διάφορα άλλα δώρα. Εντέλλονται, όπως απαγορεύσωσι τούτο, τους δε απειθούντας και συνεχίζοντας την είσπραξιν, να γνωρίσωσιν εις την Βασιλεύουσαν, ίνα υποστώσι την δέουσαν τιμωρίαν.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 423, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986