1405

ΑΔΕΙΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΛΙΒΥΗΝ

1 Cemaziyelevvel 1108

26 Νοεμβρίου 1696

Π. Μ. Κατόπιν αιτήσεως του Χουσεΐν, όστις λέγει, ότι είναι άνθρωπος του Βέη της Λιβύης, επιτρέπεται η εκ Χάνδακος εξαγωγή 1500 μουζουρίων σίτου και 500 μουζουρίων κριθής.

Επίσης δια διαταγής του Αλή Πασά επιτρέπεται η αγορά εκ της επαρχίας Καινούργιου και φόρτωσις εκ του λιμένος των Ματάλων 2000 μουζουρίων σίτου.

Ομοίως επιτρέπεται η εξαγωγή ετέρων 2000 μουζουρίων σίτου και 1500 μουζουρίων κριθής.

1488

ΑΔΕΙΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΟΣ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ

15 Cemaziyelacirchir 1110

19 Δεκεμβρίου 1698

Π.Μ. Ο εκ Τριπολίτιδος έμπορος Χατζή Αλής αιτείται άδειαν εξαγωγής εις Τρίπολιν 300 μουζουρ. σίτου και 30 κανταρίων μέλιτος.

Ο έμπορος Αβδουλλάχ αιτείται άδειαν εξαγωγής δια την νήσον Κω 1000 μουζουρ. σίτου και 30 κανταρίων τυρού. Επιτρέπεται η εξαγωγή εις αμφοτέρους.

1563

ΑΙΤΗΣΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ

(φθορά Κώδικος).

Π.Μ. Δια φερμανίου, απευθυνομένου προς τον Διοικητήν Χάνδακος Γιουσούφ Πασάν, και τον Ιεροδίκην της πόλεως ταύτης, γίνεται γνωστόν αυτοίς, ότι ο διακεκριμένος μεταξύ του έθνους των Χριστιανών Πρέσβυς του βασιλέως της Γαλλίας ....... δι' αιτήσεώς του προς την Κυβέρνησιν γνωστοποιεί, ότι επειδή κατά το παρόν έτος υφίσταται εν Γαλλία .......... ενώ υπάρχει αφθονία παραγωγής εν Κρήτη, ες εκ τούτου ζητεί, όπως επιτραπή εις τον Γάλλον πλοίαρχον Τουρουλγιά (;) να φορτώση εκ Κρήτης δια μίαν και μόνην φοράν δέκα χιλιάδες κοιλά σίτου, τον ποίον υπόσχεται ότι δεν θα μεταφέρη εις άλλον λιμένα, αλλ' εις γαλλικόν τοιούτον. Εντέλλονται οι ανωτέρω, όπως, εάν πράγματι υπάρχει αφθονία παραγωγής, να αγοράση ο πλοίαρχος ούτος, επί τη βάσει της τιμής της αγοράς, το ποσόν τούτο των δέκα χιλάδων κοιλών και επιτραπή η εξαγωγή του.

Νικολάου Σ. Σταυριανίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Γ' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1694-1715, σελ. 170, 215, 252, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1987