573

ΔΟΥΛΗ, ΑΡΝΗΘΕΙΣΑ ΝΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΗ, ΕΠΩΛΗΘΗ.

18 Muharrem 1083

16 Μαΐου 1672

Ο Σινάν Μπεσέ, υιός Ιμπραχίμ, εκ της συντεχνίας των κηρύκων (τελάλ) πόλεως Χάνδακος, εμφανισθείς ενώπιον του ιερού τούτου συμβουλίου, κατέθεσεν επί παρουσία του υπέρ ου ο τίτλος ούτος Μεναχίμ, υιού Μουσά, εκ της ομάδος των Ιουδαίων, τα ακόλουθα:

«Επειδή η με κεχωρισμένας οφρύς, γαλανούς οφθαλμούς και μεσαίου αναστήματος ιδιόκτητος δούλη μου Αννίκα, χριστιανή την εθνότητα, ηρνήθη να ασπασθή τον ισλαμισμόν, την επώλησα αντί 56 ασλανίων γροσίων και την παρέδωσα εις τον Μεναχίν, παρά του οποίου, μετά την αποδοχήν της αγοράς και παραλαβήν της πωληθείσης, έλαβον ανελλιπώς το ποσόν των 56 ασλανίων γροσίων. Από τούδε και εις το εξής η δούλη αύτη είναι ιδιοκτησία εξ αγοράς του ρηθέντος Μεναχίμ, ουδέν δε δικαίωμα σχέσεως και μετοχής κέκτημαι εγώ επ' αυτής».

Τούτων λεχθέντων και ιερονομικώς επικυρηθέντων, κατεχωρίσθησαν τη αιτήσει ώδε τη δεκάτη ογδόη Μουχαρέμ του έτους χίλια ογδοήκοντα τρία.

Οι Μάρτυρες: Χουσεΐν Βέης, υιός Μουσταφά, Γιουσούφ Μπεσέ, υιός Αβδουλλάχ, Αλή Τσελεμπή, υιός Αβδουλλάχ, Ρετζέπ Τσελεμπή, υιός Αλή, κ.λ.π.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 30-31, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986