619

ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΣΑΝ ΧΑΝΔΑΚΟΣ

23 Rebiyuumllacirchir 1083

18 Αυγούστου 1672

Ευδαίμων και εξοχώτατε Σουλτάνε μου, έσο υγιής.

Σκοπός της παρούσης ταπεινής μου αιτήσεως είναι να σας γνωστοποιήσω, ότι ο δουλός σας είμαι το άτομον, το οποίον ήλθεν από την απέναντι χώραν ως Πρόξενος. Σας γνωρίζω, ότι τα πλοία, τα οποία έρχονται εις την Κρήτην από τα μέρη των Φράγκων, εις οιανδήποτε σκάλαν και αν προσορμίζωνται, όσα και αν είναι, μικρά ή μεγάλα, δεν πρέπει να εκφορτώνουν και να παραλαμβάνουν φορτίον άνευ αδείας του δούλου σας. Εις οιανδήποτε σκάλαν και αν παρουσιασθή άνθρωπος εφωδιασμένος με έγγραφόν μου, έστω γνωστόν, ότι είναι ο αντιπρόσωπός μου Βετούρης. Παρακαλώ, όπως εκδοθή εκ μέρους του ευδαίμονος Σουλτάνου μου ιερά διαταγή, όπως ουδείς προβάλλη εμπόδια κατά τας εκάστοτε παρουσιαζομένας περιστάσεις. Η περαιτέρω ενέργεια εναπόκειται εις την εξοχότητά σας.

Ο δουλός σας.

Πρόξενος.

Προς τους Ταμίας των λιμένων Κρήτης, τους εισπράκτορας και τους προΐσταμένους. Αυξηθείη το κλέος σας.

Ο κομιστής του παρόντος εγγράφου διωρίσθη δι' υψηλού αυτοκρατορικού Μπερατίου Πρόξενος της νήσου Κρήτης. Από τούδε και εις το εξής οι ενετοί έμποροι και τα πλοία των θα δύνανται να προσεγγίζουν (να πηγαινοέρχωνται) εις την Κρήτην. Οι ούτως αφικνούμενοι εξ Ενετίας έμποροι καθώς και τα πλοία των, εις οιονδήποτε λιμένα της νήσου και αν προσορμιθούν, είτε μεγάλα πλοία είναι, είτε μικρά, δεν θα δύνανται να εκφορτώνουν τα εμπορεύματά των, εάν οι πλοίαρχοι και οι κάτοχοι των εμπορευμάτων δεν συνεννοηθούν προηγουμένως μετά του Προξένου ή του αντιπροσώπου του και εάν δεν παρουσιάσουν τα ναυτιλιακά των έγγραφα (πατέντα) και λάβουν άδειαν εκφορτώσεως του εμπορεύματός των. Δεν επιτρέπεται εκ μέρους σας αντίπραξις και επέμβασις εις τα καθήκοντα τόσον του Προξένου, όσον και των αντιπροσώπων του, των εφωδιασμένων δι' επιστολής του. Ας επιλαμβάνωνται ούτοι των υποθέσεών των ως βούλονται. Από τούδε και εις το εξής να αποφεύγητε πάσεν πράξιν και ενέργειαν, αντιβαινούσας προς τας διατάξεις της αυτοκρατορικής συνθήκης και του επί τούτοις εκδοθέντος ιερού Μπερατίου.

Τη 23 Ρεμπιουλαχίρ 1083.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 66-67, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986