621

ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΝ ΧΑΝΔΑΚΙ

4 Zilkade 1083

20 Φεβρουαρίου 1673

Επειδή, κατά το υφιστάμενον εις άλλας πόλεις της αυτοκρατορίας σύστημα, δεν υπάρχουσι νυκτοφύλακες εν τη πόλει του Χάνδακος, παρίσταται δε απόλυτος ανάγκη διορισμού τοιούτων δια την φύλαξιν των καταστημάτων της πόλεως, ως εκ τούτου διωρίσθησαν νυκτοφύλακες των κάτωθι περιφερειών τα κάτωθι πρόσωπα:

Η φύλαξις των καταστημάτων, των κειμένων παρά την Θολωτήν Πύλην (Κεμέρ Αλτή), καθώς επίσης και των εν τη αγορά του εξοχωτάτου Μεγάλου Βεζύρου, μέχρι της Πύλης του Λιμένος ανατίθεται εις τους Μεχμέτ Μπεσέν, υιόν Χουσεΐν, Μπεκτάς Μπεσέ, υιόν Μουσταφά, του 37ου των αυτοκρατορικών Γενιτσάρων και εις τον Μεχμέτ Μπεσέ, υιόν Δαούτ, εκ των ανδρών του 63ου του αριστερού τομέως. Εις τον εκ των τουρνατζήδων Χουσεΐν Μπεσέ, υιόν Σουλεϊμάν του 43ου ομίλου, ανατίθεται η φύλαξις των καταστημάτων των αρχομένων από της Θολωτής Πύλης και εξικνούμενων δια της αγοράς Κετχουντά Ζουλφικάρ Αγά μέχρι της Πύλης Χανίων. Εις τους Αλή Μπεσέ, υιόν Μουσταφά του 101 ομίλου, Μουσά Μπεσέ, υιόν Αβδουλλάχ του 95ου ομίλου, και Αχμέτ Μπεσέ, υιόν Μουρτεζά του 79ου ομίλου, ανατίθεται η φύλαξις των καταστημάτων των αρχομένων από της Θολωτής Πύλης και εξικνουμένων μέχρι της αγοράς του Αγά των Γενιτσάρων και της αγοράς Μαχμούτ Αγά.

Εγένετο παραγγελία, όπως οι διορισθέντες ούτοι εννέα νυκτοφύλακες εισπράττωσιν ως αμοιβήν των παρ' εκάστου καταστηματάρχου πέντε άσπρα μηνιαίως, να διαμοιράζωνται δε το συλλεγόμενον ποσόν τούτο εξ ίσου μεταξύ αυτών.

Εγράφη αρχάς Ζηλκάδε του έτους χίλια ογδοήκοντα τρία.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 68, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986