657

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΙΣΑ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ.

17 Recep 1083

8 Νοεμβρίου 1672

Ενεφανίσθη ενώπιον του Ιερού τούτου Συμβουλίου η ήδη τον ισλαμισμόν ασπασθείσα Κιουλιστάν Χανούμ, κάτοικος του χωρίου Πενταμόδι επαρχίας Μαλεβιζίου, εξαρτήματος πόλεως Χάνδακος, και ήγειρεν αγωγήν κατά του συζύγου της Ιωάννου, υιού Γιαννά, ενώπιον του οποίου κατάθεσε τα εξής:

«Επειδή εγώ εδέχθην ήδη τον ισλαμισμόν, αιτούμαι, όπως προτείνητε και εις τον Ιωάννην να εξισλαμισθή, εν η δε περιπτώσει αρνηθή ούτος τούτο, ζητώ, όπως διαζευχθώ αυτόν».

Κατόπιν τούτου επροτείναμεν εις τον Ιωάννην να δεχθήν τον ισλαμισμόν και επί τη αρνήσει του προέβημεν εις τον διαχωρισμόν της Κιουλιστάν από του Ιωάννου. Επιτρέπομεν δε τη Κιουλιστάν, όπως μετά την διακοπήν τριών περιόδων εμμηνορρυσίας δύναται αύτη να νυμφευθή άλλον σύζυγον.

Τη αιτήσει κατεχωρίσθη η πράξις αύτη ώδε τη δεκάτη εβδόμη Ρετζέπ του έτους χίλια ογδοήκοντα τρία.

Οι Μάρτυρες: Χουσεΐν Βέης, υιός Μουσταφά, Ρετζέπ Βέης, υιός Αλή, Γιουσούφ Μπεσέ, υιός Αβδουλλάχ, Μεχμέτ Τσελεμπή, υιός Αλή, κ.λ.π.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 91, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986