750

ΕΡΙΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ.

15 Rebiyuumllacirchir 1084

19 Ιουλίου 1674

Π. Μ. Ενεφανίσθη ενώπιον του Ιερού τούτου Συμβουλίου ο Απτή Τσαούς, υιός Οσμάν, αρχιλοχίας των εν τη φρουρά Χάνδακος αυτοκρατορικών Γενιτσάρων και εγείρας αγωγήν κατά του ημερολογιογράφου Χαλήλ Εφένδη, υιού Ιμπραχίμ, κατέθεσεν επί παρουσία του τα ακόλουθα:

«Ο Χαλήλ Εφένδης ελθών και διαπληκτισθείς μετ' εμού δια μίαν υπόθεσιν με προσέλαβε δια των ύβρεων «είσαι κιαφίρης, τζεχούτης και κιλιμπάσης». Όταν δε ο κατ' εκείνην την στιγμήν παρευρισκόμενος μουσουλμάνος Χαλήλ Εφένδης του είπε: «Διατί λέγεις τοιαύτα πράγματα» ούτος επανέλαβε τας ύβρεις του λέγων «Και όσοι σε βοηθούσι είναι επίσης κιαφίρηδες, τζιχούτηδες και κιλιμπάσηδες. Αιτούμαι, όπως εξετασθή η υπόθεσις αύτη και τω επιβληθή η δέουσα τιμωρία».

Επί τη αρνήσει του εναγομένου Χαλήλ Εφένδη, παρουσίασεν ο ενάγων δύο μάρτυρας, οίτινες κατέθεσαν, ότι πράγματι ο εναγόμενος σήμερον προσέβαλε τον Απτή Τσάους δια των άνωθι ύβρεων. Γενομένης αποδεκτής της μαρτυρίας των ταύτης, κατεχωρίσθη τη αίτησει η πράξις αύτη ώδε, όπως αρμοδίως αναφερθή όπου δει.

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 177, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986