Νόμπιλοι και ποπολάροι
Η κρητική κοινωνία της περιόδου της ενετικής κυριαρχίας χαρακτηρίζεται από σαφή διάκριση των κοινωνικών στρωμάτων, που ακολουθεί τα πρότυπα της φεουδαρχικής Δύσης.

Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας βρίσκονται οι Βενετοί ευγενείς και φεουδάρχες. Ακολουθούν οι Κρητικοί ευγενείς, αριστοκράτες δεύτερης κατηγορίας, των οποίων οι τίτλοι απονέμονται σε αντάλλαγμα στρατιωτικών ή άλλων υπηρεσιών προς το ενετικό κράτος. Οι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν στις πόλεις ονομάζονται πολίτες ή αστοί. Στη χαμηλότερη κοινωνική βαθμίδα ανήκουν τα λαϊκά στρώματα των πόλεων και οι αγρότες. Οι τελευταίοι αποτελούν και το πλέον πολυάριθμο, αλλά και εξαθλιωμένο τμήμα του πληθυσμού, καθώς βαρύνονται από δυσβάστακτες υποχρεώσεις και υφίστανται πολλαπλή καταπίεση.

Μεταξύ Βενετών αποίκων και ντόπιου πληθυσμού υπάρχουν αρχικά σαφείς διαχωρισμοί με αφετηρία κυρίως τη διαφορά θρησκευτικού δόγματος - καθολικοί οι πρώτοι, ορθόδοξοι οι δεύτεροι. Σταδιακά όμως, και καθώς η πολιτική της Βενετίας γίνεται πιο ανεκτική σε θρησκευτικά ζητήματα, διαμορφώνεται κλίμα αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των δύο στοιχείων με ισχυρές αλληλεπιδράσεις.

1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Κληρικοί και αστοί του Χάνδακα, 1500 (Pierro Cisa, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Σχέδια από το χειρόγραφο του έργου "Πανώρια" (Γεώργιος Χορτάτζης, Ναΐδριο Αιξωνής, Γλυφάδα, Αθήνα)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645