Προβλήματα κυκλοφορίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Ο Νομάρχης Ηρακλείου

Έχοντες υπόψη το υπ' αριθμ. 656/601 της 13 τρέχοντος μηνός έγγραφον του κ. Δημάρχου Ηρακλείου, αναφέροντος ότι οι ενταύθα καρραγωγείς ήρξαντο από τινος χρόνου να οδηγώσι τα κάρρα των δια στενωτάτων οδών, ούτως ώστε ου μόνον οι τοίχοι των εκατέρωθεν οικοδομών καταστρέφονται αλλά δυνατόν να συμβώσι και δυστυχήματα εις διαβάτας και ιδίως γυναίκας ή παιδία,

Ιδόντες και το 17 άρθρον του υπ' αριθμ. 51 Νόμου,

Απαγορεύομεν την κυκλοφορίαν των κάρρων δι' οδών, αίτινες έχουσι πλάτος κατώτερον των τριών μέτρων.

Η εκτέλεσις της παρούσης, ής η ισχύς άρχεται από της εν τη Επισήμω Εφημερίδι δημοσιεύσεως, ανατίθεται εις τα όργανα της Δημοτικής και Αστυνομικής Αρχής.

Εν Ηρακλείω τη 15 Μαρτίου 1904.

Ο Νομάρχης Ηρακλείου

Ν. ΜΑΛΑΤΑΚΙΣ

(Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 20-3-1904)

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Εσωτερική προς την πόλη άποψη της Πύλης Ιησού, με τις προσθήκες που έκαναν οι Τούρκοι, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η Xανιώπορτα
Δρόμος του Ηρακλείου με τα χαρακτηριστικά οθωμανικά κτίσματα (Στέργιος Σπανάκης, συλ. Λιάνας Σταρίδα)
Χανιόπορτα με κάρα και αγωγιάτες, δεκαετία 1920 (Εκδ. Ν. Αλικιώτης, συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913