Υποταγή
Σύμφωνα με τον ιστορικό Δίωνα τον Κάσσιο, οι Κρήτες «ελεύθεροί τε πάντα τον έμπροσθεν χρόνον γενόμενοι και δεσπότην οθνείον μηδένα κτησάμενοι, κατεδουλώθησαν», υποδουλώνονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Ρωμαϊκή πολεμική γαλέρα, τέλη 1ου αιώνα π.Χ.
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304