Κονσουλάριος Κρήτης
Στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου η Κρήτη προσαρτάται στη διοικητική περιφέρεια του Ιλλυρικού και, μετά την οριστική διαίρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στο ανατολικό της τμήμα, που εξελίσσεται σταδιακά σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τον 6ο αι. αποτελεί αυτοτελή επαρχία, με επικεφαλής αξιωματούχο που φέρει τον τίτλο του Κονσουλάριου (Consularis), και έχει ως έδρα τη Γόρτυνα, η οποία παραμένει προφανώς πρωτεύουσα του νησιού.
365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Χρυσό νόμισμα του Θεοδοσίου Β' (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961