Μία φιλολογική μαρτυρία
Στο εγκώμιο του Αγίου Ανδρέα του εν τη Κρίσει, μάρτυρα της περιόδου της Εικονομαχίας, που γεννήθηκε στις αρχές του 8ου αιώνα αναφέρεται: «ην δε ούτος ο μακάριος διάγων και ζων κατά Θεόν ευσεβώς εν τω επιλεγομένω της Κρήτης Κάστρω» (Βασ. Λαούρδα, Ο Άγιος Ανδρέας ο εν τη Κρίσει και η Κρήτη επί εικονομαχίας, Κρητικά Χρονικά, τ. Ε΄, 1951, σελ. 34).
365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961