Σε συνέχεια του Φόντακο ήταν οι Ιταλικοί στρατώνες ή Καρτιέρια (Quartieri). Πρόκειται για στενούς θολωτούς χώρους με πρόσβαση από την τότε τάφρο και σήμερα οδό Αγιοστεφανιτών. Στο άνω τμήμα τους έχουν θόλωση και είναι θεμελιωμένοι στο βράχο. Είναι ανεξάρτητοι χώροι χωρίς καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Οι χώροι αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη διαπλάτυνση του τείχους από τους Ενετούς, δίνοντας πρόσβαση με την κατασκευή ανοιγμάτων στο πρανές προπέτασμα του τείχους.

Ηράκλειο, αποθήκες και μαγαζιά, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)