Για την καλύτερη επόπτευση της περιοχής, κυρίως πέρα από την τάφρο, οι Βενετοί σχεδίασαν και κατασκεύασαν πρόσθετα οχυρωματικά έργα, μικρής κλίμακας, πάνω στα ευθύγραμμα τμήματα αρχικά και αργότερα πάνω ή κοντά στους προμαχώνες, γνωστά ως επιπρομαχώνες (καβαλιέρι).
Σχέδιο όπου αποτυπώνονται οι επιπρομαχώνες των τειχών, 2004 (Αντώνης Κατζουράκης, Εργαστήριο Πολυμέσων)