Η πλεονεκτική θέση, που κατείχε ο Χάνδακας στη Μεσόγειο, έγινε η αιτία συχνών επιδρομών από λαούς που επιδίωκαν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η οχύρωση του "Φρουρίου της Τάφρου" των Αράβων, του Κάστρου των Βυζαντινών και της Κάντια των Ενετών εκφράζει την ταυτότητα του κατακτητή, την εξέλιξη της πολεμικής τεχνικής και της οχυρωματικής τέχνης, ενώ συγχρόνως καλείται να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μιας πόλης που επεκτείνεται.

Η οχύρωση του Χάνδακα, 1636 - 1638 (F. Basilicata, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)