Όροι Χρήσης
Υποχρεώσεις και ευθύνη χρήστη
Ο χρήστης του Δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet: http://www.eeei.gr/odhgos/intro/nettique.htm).

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.