Όροι Χρήσης
Περιορισμός ευθύνης
Ο Δήμος, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Ο Δήμος και όλοι όσοι έχουν συνεισφέρει υλικό και υπηρεσίες για τη δημιουργία του Δικτυακού τόπου, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο Δικτυακό του τόπο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό που θα του επιτρέπει να εφαρμόσει τους απαραίτητους ελέγχους για την προστασία και ακεραιότητα του συστήματος του και του περιεχομένου του από ανεπιθύμητους ιούς.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση, (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).