Ο παρν Δικτυακς τπος αποτελε ιδιοκτησα του Δμου Ηρακλεου (εφεξς για λγους συντομας ο Δμος), και προστατεεται απ τις διατξεις του Ν. 2121/93 περ πνευματικς ιδιοκτησας, πως εκστοτε ισχει. Ως αντικεμενο χει την προβολ της ιστορας και του πολιτισμο της πλης του Ηρακλεου.

Ο επισκπτης/χρστης (εφεξς για λγους συντομας ο χρστης) του Δικτυακο τπου του Δμου οφελει να διαβσει προσεκτικ τους ρους χρσης και τις προποθσεις που ακολουθον πριν απ την επσκεψη τη χρση των σελδων και των υπηρεσιν.

Οι κατωτρω ροι χρσης ισχουν για το σνολο του περιεχομνου και για ,τι γενικ περιλαμβνεται στις σελδες του Δικτυακο τπου. Ο Δμος δναται οιαδποτε χρονικ στιγμ να τροποποιε τους ρους χρσης και τις προποθσεις. Καμα τροποποηση των ρων αυτν δε θα λαμβνεται υπψη εν δεν αναφρεται ρητ στην παροσα σελδα.

Ο χρστης οφελει κθε φορ να ελγχει για ενδεχμενες αλλαγς και εφσον εξακολουθε τη χρση εικζεται τι αποδχεται τους τροποποιημνους ρους και προποθσεις.

Το παρν αποτελε τη συνολικ συμφωνα μεταξ του Δμου και του χρστη του Δικτυακο τπου και δε δεσμεει παρ μνο αυτν.